Disclaimer

Disclaimer van garanties

u begrijpt uitdrukkelijk en stemt ermee in dat, voor zover toegestaan ​​onder de toepasselijke wetgeving:

1. uw gebruik van de ru-pac.org services is op eigen risico. de ru-pac.org services, inclusief maar niet beperkt tot de websites, inhoud, in-app aankopen, gebruikersbetrokkenheid, alle producten of services die beschikbaar zijn op de ru-pac.org services en alle materialen, informatie, software, faciliteiten, diensten en andere inhoud daarin wordt geleverd op basis van “zoals het is”, “zoals beschikbaar” en “met alle fouten”. voor zover toegestaan ​​volgens de toepasselijke wetgeving, wijst ru-pac.org alle garanties af, expliciet of impliciet, inclusief, maar niet beperkt tot, impliciete garanties van verkoopbaarheid, geschiktheid voor een bepaald doel en niet-inbreuk. ru-pac.org en zijn dochterondernemingen, gelieerde ondernemingen, “zusterentiteiten”, functionarissen, werknemers, vertegenwoordigers, partners en licentiegevers (gezamenlijk de “ru-pac.org-partijen”) geven geen garanties of verklaringen dat: (i) de ru-pac.org-services aan uw vereisten zullen voldoen; (ii) uw gebruik van de ru-pac.org-services zal ononderbroken, tijdig, veilig of foutloos zijn; (iii) de ru-pac.org services of de server die de ru-pac.org services beschikbaar maakt, vrij is van schadelijke componenten, inclusief maar niet beperkt tot virussen; (iv) de resultaten die kunnen worden verkregen door uw gebruik van de ru-pac.org-services nauwkeurig of betrouwbaar zijn; (v) de kwaliteit van alle services, informatie of ander materiaal dat door u is verkregen via het ru-pac.org services zullen aan uw verwachtingen voldoen; en (vi) eventuele fouten in de software zullen worden gecorrigeerd.

2. ru-pac.org geeft geen garantie, onderschrijft, garandeert of aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor enige inhoud, gebruikersbetrokkenheid of producten of diensten die worden geadverteerd of aangeboden door een derde partij via de services of vermeld in een banner of andere reclame, en wijst in het bijzonder elke verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid jegens een persoon of entiteit af voor enig verlies, schade (hetzij feitelijk, gevolgschade, bestraffend of anderszins), letsel, claim, aansprakelijkheid of andere oorzaak van welke aard dan ook gebaseerd op of voortvloeiend uit het voorgaande. ru-pac.org is geen partij bij of is op geen enkele manier verantwoordelijk voor het monitoren van transacties tussen u en externe leveranciers van producten of diensten.

3. ru-pac.org garandeert niet dat uw gebruik van de ru-pac.org services legaal is in een bepaald rechtsgebied, en ru-pac.org in het bijzonder wijst dergelijke garanties af. door toegang te krijgen tot of gebruik te maken van de ru-pac.org services, verklaart u en garandeert u dat uw activiteiten wettig zijn in elk rechtsgebied waar u toegang heeft tot of gebruik maakt van de ru-pac.org services.

Beperking van aansprakelijkheid

1. voor zover niet bij wet verboden, zullen de ru-pac.org-partijen in geen geval jegens u aansprakelijk zijn voor enig verlies of schade van welke aard dan ook (inclusief, zonder beperking, voor enige directe, indirecte, incidentele, speciale, punitieve of gevolgschade die direct of indirect verband houdt met enige: (i) de ru-pac.org services; (ii) de inhoud; (iii) in-app aankopen; (iv) betrokkenheid van gebruikers; (v) uw gebruik van, onvermogen tot gebruik of de prestaties van de ru-pac.org services; (vi) elke actie die is ondernomen in verband met een onderzoek door de ru-pac.org-partijen of wetshandhavingsinstanties met betrekking tot het gebruik door u of een andere partij van de ru-pac.org-services; (vii) enige actie die is ondernomen in verband met auteursrechten of andere eigenaren van intellectueel eigendom; (viii) eventuele fouten of weglatingen in de werking van de ru-pac.org services; of (ix) enige schade aan de computer, het mobiele apparaat of andere apparatuur of technologie van een gebruiker, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, schade door een inbreuk op de beveiliging of door een virus, bugs, geknoei, fraude, fout, weglating, onderbreking, defect, vertraging in werking of transmissie, computerlijn- of netwerkstoring of enige andere technische of andere storing, inclusief maar niet beperkt tot schade voor gederfde winst, verlies van goodwill, verlies van gegevens, werkonderbreking, nauwkeurigheid van resultaten of computerstoring of -storing, zelfs als voorzienbaar of zelfs als de ru-pac.org partijen op de hoogte zijn gebracht of hadden moeten weten van de mogelijkheid van dergelijke schade, hetzij in een contract, nalatigheid, strikte aansprakelijkheid of onrechtmatige daad (inclusief, maar niet beperkt tot, geheel of gedeeltelijk veroorzaakt door nalatigheid, overmacht, telecommunicatiestoring, of diefstal of vernieling van de dienst). in geen geval zullen de ru-pac.org partijen aansprakelijk zijn jegens u of iemand anders voor verlies, schade of letsel, inclusief maar niet beperkt tot overlijden of persoonlijk letsel. de voorgaande beperking van aansprakelijkheid is van toepassing voor zover toegestaan ​​door de wet in het toepasselijke rechtsgebied. de maximale totale aansprakelijkheid van de ru-pac.org partijen jegens u voor elke claim onder deze overeenkomst, ongeacht of deze contractueel, uit onrechtmatige daad of anderszins is, is $100. strikte aansprakelijkheid of onrechtmatige daad (inclusief, maar niet beperkt tot, geheel of gedeeltelijk veroorzaakt door nalatigheid, natuurrampen, telecommunicatiestoringen of diefstal of vernietiging van de dienst). in geen geval zullen de ru-pac.org partijen aansprakelijk zijn jegens u of iemand anders voor verlies, schade of letsel, inclusief maar niet beperkt tot overlijden of persoonlijk letsel. de voorgaande beperking van aansprakelijkheid is van toepassing voor zover toegestaan ​​door de wet in het toepasselijke rechtsgebied. de maximale totale aansprakelijkheid van de ru-pac.org partijen jegens u voor elke claim onder deze overeenkomst, ongeacht of deze contractueel, uit onrechtmatige daad of anderszins is, is $100. strikte aansprakelijkheid of onrechtmatige daad (inclusief, maar niet beperkt tot, geheel of gedeeltelijk veroorzaakt door nalatigheid, natuurrampen, telecommunicatiestoringen of diefstal of vernietiging van de service). in geen geval zullen de ru-pac.org partijen aansprakelijk zijn jegens u of iemand anders voor verlies, schade of letsel, inclusief maar niet beperkt tot overlijden of persoonlijk letsel. de voorgaande beperking van aansprakelijkheid is van toepassing voor zover toegestaan ​​door de wet in het toepasselijke rechtsgebied. de maximale totale aansprakelijkheid van de ru-pac.org partijen jegens u voor elke claim onder deze overeenkomst, ongeacht of deze contractueel, uit onrechtmatige daad of anderszins is, is $100. in geen geval zullen de ru-pac.org partijen aansprakelijk zijn jegens u of iemand anders voor verlies, schade of letsel, inclusief maar niet beperkt tot overlijden of persoonlijk letsel. de voorgaande beperking van aansprakelijkheid is van toepassing voor zover toegestaan ​​door de wet in het toepasselijke rechtsgebied. de maximale totale aansprakelijkheid van de ru-pac.org partijen jegens u voor elke claim onder deze overeenkomst, ongeacht of deze contractueel, uit onrechtmatige daad of anderszins is, is $100. in geen geval zullen de ru-pac.org partijen aansprakelijk zijn jegens u of iemand anders voor verlies, schade of letsel, inclusief maar niet beperkt tot overlijden of persoonlijk letsel. de voorgaande beperking van aansprakelijkheid is van toepassing voor zover toegestaan ​​door de wet in het toepasselijke rechtsgebied. de maximale totale aansprakelijkheid van de ru-pac.org partijen jegens u voor elke claim onder deze overeenkomst, ongeacht of deze contractueel, uit onrechtmatige daad of anderszins is, is $100.

2 Elke bepaling van deze overeenkomst die voorziet in een beperking van aansprakelijkheid, disclaimer van garanties of uitsluiting van schade is bedoeld om de risico’s onder deze overeenkomst tussen de partijen te verdelen. deze verdeling is een essentieel onderdeel van de basis van de overeenkomst tussen de partijen. elk van deze bepalingen is scheidbaar en onafhankelijk van alle andere bepalingen van deze overeenkomst. de beperkingen in deze sectie zijn zelfs van toepassing als een beperkt rechtsmiddel zijn essentiële doel niet bereikt.

3 u stemt ermee in dat in het geval u enige schade, verlies of letsel oploopt die voortvloeit uit het handelen of nalaten van ru-pac.org, de schade, indien van toepassing, niet onherstelbaar of voldoende is om geeft u het recht op een gerechtelijk bevel om elke exploitatie van een website, dienst, eigendom, product of andere inhoud die eigendom is van of beheerd wordt door de ru-pac.org partijen te voorkomen, en u zult niet het recht hebben om de ontwikkeling op te leggen of te beperken , productie, distributie, reclame, tentoonstelling of exploitatie van een website, eigendom, product, dienst of andere inhoud die eigendom is van of beheerd wordt door de ru-pac.org partijen.

4 u erkent specifiek dat ru-pac.org niet aansprakelijk is voor inhoud of lasterlijk, beledigend of onwettig gedrag van derden en dat het risico van schade of schade als gevolg van het voorgaande geheel bij u ligt.

5 door toegang te krijgen tot de service, begrijpt u dat u mogelijk afstand doet van rechten met betrekking tot claims die op dit moment onbekend of onvermoed zijn, en in overeenstemming met een dergelijke verklaring van afstand, erkent u dat u de voordelen hebt gelezen en begrepen, en hierbij uitdrukkelijk afstand doet van de voordelen van sectie 1542 van het burgerlijk wetboek van Californië, en elke soortgelijke wet van elke staat of territorium, die als volgt bepaalt: “algemene vrijwaring strekt zich niet uit tot vorderingen waarvan de schuldeiser niet weet of vermoedt dat ze op dat moment in zijn voordeel bestaan van het uitvoeren van de vrijlating, die, indien bekend bij hem, een materiële invloed moet hebben gehad op zijn schikking met de schuldenaar.

6 ru-pac.org is niet verantwoordelijk voor de acties, inhoud, informatie of gegevens van derden, en u vrijwaart ons, onze directeuren, functionarissen, werknemers en agenten van alle claims en schade, bekend en onbekend, voortkomend uit of op enigerlei wijze verband houdend met enige vordering die u heeft tegen dergelijke derden.